In Giles Miltonīs boek "Nathaniel's Nutmeg", (ISBN 340 696761, 1999), wordt de rivaliteit tussen de VOC en haar Engelse tegenhanger de East India Company om de nootmuskaat van de Banda archipel breed uitgemeten.

Voor Miltonīs lezers die het Nederlands machtig zijn , volgen hieronder aanwijzingen voor het vinden van passages uit de brieven van Van der Haghen van enkele episodes die deze van zeer nabij meemaakte. Met name het feit dat ze zeer kort na de gebeurtenissen geschreven werden, pleit voor hun betrouwbaarheid, met name de resolutie van 14 mei 1615 die op de avond van de dag van de akties op Pula Ai (oftewel Poulo Way in de VOC documenten van die tijd) opgesteld werd.

De uitgebreide brieven van Coen, kennelijk ook een van de bronnen van Milton, werden geschreven vanuit Bantam en baseren zich op de brieven en verhalen van derden. In vergelijking met Coen heeft Van der Hagen veel minder last gehad van de konkurentie van de Engelsen dan Coen en is dan ook veel gematigder tov hen dan Coen, die in Bantam vrijwel dagelijks contakten met zijn Engelse collega's had of geconfrontreerd werd met hun pogingen een wit voetje te halen bij de heersers van Bantam en zich daarbij constant irriteerde aan hun optreden.

Tussen haakjes, het vaak genoemde schip "De Swaen" in Steven's brieven is hetzelfde schip als "the Swan", waarover Milton's held Nathaniel Courthope kapitein of admiraal zou zijn geweest tot haar verovering door de advocaat Cornelis Dedel, medeondertekenaar van de resolutie van 14 mei 1615.

Onderstaand fragment uit de brief van 26 mei 1617 ( folio 200 verso) geeft in sappige termen aan dat in de ogen van derden al die animositeit tussen de Nederlanders en de Engelsen nogal meeviel: "so mij capitein Hijtto [het hoofd der mohammedaanse ambonesen]
geseit heeft ...... dat sijn volck sagen dat de hollanders met de engelschen so grote
vrunden waren die malcanderen vergasten & festeerden, in hare
schepen tgeschut affschietende, met sulcken doen malcander te
onthalen gelijck grote vrunden plegen[.] dat sulcks oorsake was dat
de Ambonesen met de engelschen geconverseert hebben."

Nederlandse aktie op Pula Ai / Poulo Way van 14 mei 1615:

* Milton, p.255- 256;
* Van der Haghen : Resolutie van 14 mei 1615 [ARA VOC 1058, folio 145r]

N.B.: uit de resolutie zou volgen dat er geen sprake is van een overrompeling door de Bandanezen de volgende ochtend, waardoor het eiland van totale bezetting der VOC troepen bespaard werd; natuurlijk is het mogelijk dat de resolutie de zaken mooier voorstelt dan de werkelijkheid, daartegen pleit de opgave van het hoge getal van doden en gewonden lente 1618: p.288- 290

Verovering van 2 Engelse schepen in April 1618 nabij Poulo Ron / Pula Run

* Milton, p. 288 - 290;
* Van der Haghen : Missive dd 6 mei 1618 uit Poulo Way aan de kamer van Amsterdam,
[ARA 1068, folio 247 recto en eerste regels van folio 247 verso]