Archiefstukken betr. de familie Surckensteijn te Amersfoort en omstreken

schoonfamilie van Steven van der Haghen, admiraal der VOC (1563-1624)

1497

In 1497 vermaken Lubbert van Zuerckstein en zijn vrouw Katrijn aan 3 wezen, kinderen
van Albert Dier Lumansz, een jaarlijkse rente van 3 gouden Rijnse guldens

Archief Observantenklooster Amersfoort, inv. nr. ??

3 september 1545

Eis van Evert van Surckesteyn, eiser, versus Guert de Wijs, gedaagde, in een procedure vanwege het niet betalen van de rente van een rentebrief

Beh.nr 12, Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 428-1,f10r, register van civiele sententien of kleine boetstraffelijke zaken, 1545-1555

20 december 1545

Uitspraak in de zaak van Willem Bosch, eiser, versus Evert van Surckesteijn , gedaagde ivm de administratie van de goederen? van Peter Reyersz

Beh.nr 12, Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 428-1, f59v, f278r, register van civiele sententien of kleine boetstraffelijke zaken, 1545-1555

14 februari 1555

Uitspraak (f277v en f278r) in de rechtzaak tussen Guert de Wijs, eiser, en Evert van Surckesteyn en zijn huysvrouw Jacobgen, gedaagden.

Beh.nr 12, Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 428-1, f277v, f278r, register van civiele sententien of kleine boetstraffelijke zaken, 1545-1555

1562

Emmerengeld:
Cornelis van Surkesteyn: aanslag van 3,5 stuvers, f.42v 2e kolom
Evert van Surkesteyn: aanslag van 7 stuvers, f42r 2e kolom

er staan 579 hoofdbewoners op de lijst; de hoogste aanslag bedraagt 21 stuvers
(6 bekende oud-Amersfoortse familienamen: Wouter Blocklandt, Jan van Doornick, Heijnrich van Neck, Frans van Noordwijck, Andries Pauwelsz, Jan van Westreden)
daarna komen 31 personen met een aanslag van 14 stuvers
N.B. Roeloff en Gosen Lubbertz van Surckesteyn komen niet voor op de lijst!!

Beh.nr 12, inv.nr. 407-1


tussen victoris 1572 en victoris 1573

Jan Zu(e)ckenstein: maenstont* den 9 september : 2 stuvers

*) maandstond = mis gelezen voor een overledene 1 maand na diens overlijden

G.A. Amersfoort afd. Bibliotheek nr. G2641 f.13v
rekeningen, bewijs en reliqua gedaan bij Hessel van Duverden, Willem Andriesz en Jan van der Burch als kerkmeesters van de St. Joriskerk
origineel U.B. Amsterdam handschriftenafdeling
N.B. dit is het enige rekeningjaar van de St. Joriskerk waarvan de archiefstukken nog bestaan


3 augustus 1581

Getuigenis: Melis van Surckesteyn wordt genoemd als de persoon op wiens goed een zekere Anthonis Jansz, poorter van Boemedalle woont

Beh.nr 12, Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 407-3, 1579-1581, f.205

21 augustus 1582

Transportacte
Voor Cornelus Duverden schout, Harmen Jansz ende Gerrit Bode, schepenen.
Jan van Westrenen, borger van Utrecht, draagt aan Rodolff van Surkesteijn op een jaarlijkse rente van 10 curente guldens (16 stuver elke gulden) en het recht op een hoofdsom van 200 gulden die Cornelis Vos Rutgersz ende Sophia zijn wijff volgens transactie van 6 mei 1529* aan Hendrik Jansz van Westrenen schuldig was.
Cornelis Vos achter "aende Ketelaersbrugge daer aen d'ene sijde Jan Vluggen erfgenamen voor ende besijden die gemeenstraet end werff acgter die voorschreven Jan Vluggen erfgenamen naestgelegen sijn"
In dorso staat o.a. vermeld dat "Cornelis van Surkesteijn en sijn frou hebben testament gemaeckt en deze rente afgemaeckt aan het weeshus" op een som van 8 guldren 's jaars. (zonder datum maar in ieder geval na december 1604, datum van het huwelijk)

Beh.nr. 101-40 Inventaris Burgerweeshuis Amersfoort 1552-1950.
*) Het charter van 1529 is bijgesloten in de map


10 maart 1590

tbv Bartholomeus Rycksz verklaren ..... en Sophia, weduwe van Elbert van Surckesteijn, omstreeks 74 jaar, allen inwoners van Amersfoort, dat het goed Kleynoldenbarneveldt, gelegen bij Barneveld, altijd beplant is geweest met heggehout. Sophia en ..... zijn te Barneveld opgevoed.

??

9 maart 1604

Informatie ordinaris genomen door Anthonis van Loon, raad ordinaris inde hove van Utrecht
betr. een kwestie tussen Roeloff Surckesteijn en Cornelis Adriaensz, gedaagde en dessaillant, mbt een rentebrief uit 1601.
Guert van Weede treedt op als procureur voor Roeloff (die datzelfde jaar, 1604, overlijdt).

Archief Gerecht Utrecht

"beginnend 1 augustus 1604 eijndende den lesten julij 1605"

aanslag van Roloff Surckesteijns erfgenamen van 6 (stuvers? op?) 8, doorgestreept en eronder geschreven "Cornelis van Surckesteijn"
aanslag Amelis van Zulckestein van 4 (stuvers? op?) 8

Quotisatie cedulle van 1604/05
Beh.nr.001, inv.nr. 392


12 januari 1614

Cornelis van Surckesteijn treedt op als een van de gecommitteerde schepenen in een liquidatie procedure van gemene crediteuren van de stad Amersfoort

Beh.nr 12, Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 428-6, f207r - f208r; register van civiele sententien of kleine boetstraffelijke zaken, 1588 - 1618.

22? maij 1631

Cornelis van Surckesteijn, zijn vrouw en erfgenamen, kopen tegen 200 karolus gulden een rentebrief met een lijfrente van 25 gulden per jaar ten lijve van Claertgen Woutersdr, dochter van Wouter van Surckesteijn, oud omtrent 25 jaar
In dorso staat dat de lijfrente op 15 april 1639 afgekocht werd door de cameraar [van de stad Amersfoort] Johan de Wijs tegen betaling van 200 gulden, waarvan acte op 15 mei 1639. Ondertekend door Clara Woutersdr van Suckesteijn

Beh.nr 001, inv.nr 4644, Stadsbestuur, Rentebrieven door de stad aan diverse particulieren uitgegeven met bijbehorende stukken; 1461 - 1680

1632

Familie bijdrage (buitengewone, eenmalige stadsbelasting)
er staat geen enkele Van Surckesteijn op deze lijst met 544 namen, terwijl Cornelis van Surckesteijn pas op 2 december 1635 overlijdt

1632

Testament van Cornelis van Zurckesteijn gemaakt door Johan van Ingen, notaris.
Erfgenamen van goederen gelegen in Gelrelandt, Hollandt, Oversticht van Utrecht en elders: Cornelis ende Romer[?], soenen van za. Peter van Zurckesteijn, Elisabeth ende Trijntgen, Peter van Zurckesteijn dochters, Maria Clara ende Anna za. Wouter van Zurckesteijn zijne testateurs overleden broeders dochters ende Elisabeth van Heuckelron[?] dochter van za. Mechtelt van Zurckesteijn zijns testateurs overleden suster

Beh.nr. ??, inv.nr.??, f.324r - f326r

1 september 1647
Haesgen Bartholomeus Rijcksdr, weduwe van Cornelis van Surckesteijn, testeert op de kinderen van haar 2 overleden broers, Aert Bartholomeus Rijcksz en Rijck Bartholomeusz, beiden brouwer.

RA Utrecht, Notariaal Archief nr. 1677, notaris Van Ingen


Deze pagina was voor het eerst via internet beschikbaar op St. Nicolaas avond, 2004
Opsteller: Roel van der Hulst
Op- en aanmerkingen graag via:
roelof.van-der-hulst@wanadoo.fr